Translate

Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2017

«Υπάρχουν δύο Τουρκίες και δύο Ελλάδες»

,,στο πλαί­σιο της ΝΑ­ΤΟϊ­κής λυ­κο­συμ­μα­χί­ας μέλη της οποί­ας είναι και οι δύο χώρες, πραγ­μα­τι­κή φιλία και ει­ρή­νη δε μπο­ρεί να υπάρ­ξει. 
Πρό­κει­ται για νο­μο­τέ­λεια δε­δο­μέ­νη και πολ­λα­πλώς απο­δε­δειγ­μέ­νη στο διάβα της Ιστο­ρί­ας. Επο­μέ­νως, με αυτά τα λόγια, οι Τσί­πρας-Ερ­ντο­γάν δεν εξα­πα­τούν ο ένας τον άλλο, 
αλλά εξα­πα­τούν από κοι­νού τον ελ­λη­νι­κό και τον τουρ­κι­κό λαό,,


Με αφορ­μή την επί­σκε­ψη Ερ­ντο­γάν: «Υπάρ­χουν δύο Τουρ­κί­ες και δύο Ελ­λά­δες»
ΑΠΟ ATEXNOS

Η επί­σκε­ψη του προ­έ­δρου της Τουρ­κί­ας Ερ­ντο­γάν στην Ελ­λά­δα ολο­κλη­ρώ­θη­κε. 
Ει­πώ­θη­καν πολλά μπρο­στά στις κά­με­ρες και σί­γου­ρα πολλά πε­ρισ­σό­τε­ρα πίσω από κλει­στές πόρ­τες. 
Θα μπο­ρού­σαν να δια­τυ­πω­θούν πολλά συ­μπε­ρά­σμα­τα ανα­φο­ρι­κά με την αδιαμ­φι­σβή­τη­τη ανα­βάθ­μι­ση των διεκ­δι­κή­σε­ων της Άγκυ­ρας σε βάρος των κυ­ριαρ­χι­κών δι­καιω­μά­των της Ελ­λά­δας, 
το απα­ρά­δε­κτο αί­τη­μα για «επι­και­ρο­ποί­η­ση» της Συν­θή­κης της Λω­ζά­νης, τα προ­σχή­μα­τα του προ­έ­δρου Ερ­ντο­γάν περί μειο­νό­τη­τας κλπ.

Αν θέ­λα­με ωστό­σο να απο­κω­δι­κο­ποι­ή­σου­με την ουσία της επί­σκε­ψης Ερ­ντο­γάν, οφεί­λου­με να επι­ση­μά­νου­με συ­νο­πτι­κά- και με ξε­κά­θα­ρο τρό­πο- τα εξής:

1. Τόσο ο πρό­ε­δρος Ερ­ντο­γάν όσο και η ελ­λη­νι­κή ηγε­σία επα­νέ­λα­βαν στις δη­μό­σιες το­πο­θε­τή­σεις τους τα (τε­τριμ­μέ­να) ευ­χο­λό­για περί σχέ­σε­ων «καλής γει­το­νί­ας», «αμοι­βαί­ου σε­βα­σμού», «φι­λί­ας» και «ει­ρή­νης» με­τα­ξύ των δύο χωρών. 
Πρό­κει­ται για ευ­χο­λό­για κενά πε­ριε­χο­μέ­νου, δε­δο­μέ­νου ότι στο πλαί­σιο του ιμπε­ρια­λι­σμού, στο πλαί­σιο της ΝΑ­ΤΟϊ­κής λυ­κο­συμ­μα­χί­ας μέλη της οποί­ας είναι και οι δύο χώρες, πραγ­μα­τι­κή φιλία και ει­ρή­νη δε μπο­ρεί να υπάρ­ξει. 
Πρό­κει­ται για νο­μο­τέ­λεια δε­δο­μέ­νη και πολ­λα­πλώς απο­δε­δειγ­μέ­νη στο διάβα της Ιστο­ρί­ας. Επο­μέ­νως, με αυτά τα λόγια, οι Τσί­πρας-Ερ­ντο­γάν δεν εξα­πα­τούν ο ένας τον άλλο, αλλά εξα­πα­τούν από κοι­νού τον ελ­λη­νι­κό και τον τουρ­κι­κό λαό.

2. Η επί­σκε­ψη Ερ­ντο­γάν έλαβε χώρα σε μια πε­ρί­ο­δο κατά την οποία τόσο η κυ­βέρ­νη­ση του, όσο και η συ­γκυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ, αντι­με­τω­πί­ζουν μια σειρά εσω­τε­ρι­κών προ­βλη­μά­των. 
Από την πλευ­ρά της, η κυ­βέρ­νη­ση Ερ­ντο­γάν βρί­σκε­ται αντι­μέ­τω­πη με σο­βα­ρά εσω­τε­ρι­κά ζη­τή­μα­τα (υπό­θε­ση Ζα­ράμπ, κοι­νω­νι­κή πό­λω­ση, αύ­ξη­ση πλη­θω­ρι­σμού, υπο­τί­μη­ση τουρ­κι­κής λίρας, κλπ.) και έχει κάθε λόγο να επι­χει­ρεί να απο­προ­σα­να­το­λί­σει πλα­τιές λαϊ­κές μάζες. 
Για την συ­γκυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ, που αδί­στα­κτα τσα­κί­ζει ερ­γα­σια­κά-λαϊ­κά δι­καιώ­μα­τα στο όνομα της «αξιο­λό­γη­σης», είναι εξί­σου συμ­φέ­ρου­σα η- έστω πρό­σκαι­ρη- αλ­λα­γή της πο­λι­τι­κής ατζέ­ντας.
 Αυτή η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα απα­ντά στο ερώ­τη­μα «γιατί έγινε τώρα η επί­σκε­ψη Ερ­ντο­γάν;».

3. Η αντι­πα­ρά­θε­ση για την Συν­θή­κη της Λω­ζά­νης επι­σκί­α­σε μια πολύ ση­μα­ντι­κή πα­ρά­με­τρο των συ­να­ντή­σε­ων.
 Η πα­ρά­με­τρος αυτή δεν είναι άλλη από τη σύ­να­ψη οι­κο­νο­μι­κών συμ­φω­νιών, επι­χει­ρη­μα­τι­κών μπιζ­νες με­τα­ξύ τμη­μά­των του ελ­λη­νι­κού και τουρ­κι­κού κε­φα­λαί­ου. 
Ο κ.Ερ­ντο­γάν ήρθε στην Ελ­λά­δα ως εκ­πρό­σω­πος του ισχυ­ρό­τε­ρου τμή­μα­τος της τουρ­κι­κής αστι­κής τάξης, τα συμ­φέ­ρο­ντα της οποί­ας επι­θυ­μεί να προ­ω­θή­σει.
 Το βέ­βαιο είναι ότι οι ερ­γα­ζό­με­νοι και στις δυο πλευ­ρές του Αι­γαί­ου δεν έχουν να κερ­δί­σουν τί­πο­τε από τις μπιζ­νες με­τα­ξύ ελ­λή­νων και τούρ­κων κε­φα­λαιο­κρα­τών. 
Αντι­θέ­τως, και οι δύο κυ­βερ­νή­σεις κι­νού­νται σε ολο­έ­να και πιο αντι­λαϊ­κή-αντι­δρα­στι­κή ρότα, ενι­σχύ­ο­ντας- με τον ένα ή τον άλλο τρό­πο- την εκ­με­τάλ­λευ­ση και το τσά­κι­σμα των ερ­γα­σια­κών δι­καιω­μά­των.

4. Οι κ.κ. Τσί­πρας και Ερ­ντο­γάν ψεύ­δο­νται και εξα­πα­τούν συ­νει­δη­τά τους λαούς όταν κά­νουν λόγο για – δή­θεν- διευ­θέ­τη­ση μιας σει­ράς ζη­τη­μά­των (Κυ­πρια­κό, Αι­γαίο, Προ­σφυ­γι­κό κλπ) στο πλαί­σιο του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. 
Έχει απο­δει­χθεί εδώ και πολλά χρό­νια, με τον πλέον κα­τη­γο­ρη­μα­τι­κό τρόπο, ότι οι ιμπε­ρια­λι­στι­κοί αυτοί ορ­γα­νι­σμοί όχι μόνο δεν απο­τε­λούν τμήμα της οποιασ­δή­πο­τε λύσης αλλά, αντί­θε­τα, απο­τε­λούν ανα­πό­σπα­στο μέρος του προ­βλή­μα­τος. 
Είναι επο­μέ­νως σαφές ότι στο ευ­ρω­να­τοϊ­κό πλαί­σιο κα­νέ­να θέμα δεν πρό­κει­ται να λυθεί προς όφε­λος των λαών, δε­δο­μέ­νου του γε­γο­νό­τος ότι τα θέ­μα­τα αυτά συν­δέ­ο­νται άρ­ρη­κτα με ισχυ­ρούς εν­δοι­μπε­ρια­λι­στι­κούς αντα­γω­νι­σμούς, τε­λεί­ως ξέ­νους προς τα λαϊκά συμ­φέ­ρο­ντα.

Με βάση τα πα­ρα­πά­νω – και με φόντο τους κυ­βερ­νη­τι­κούς δι­θύ­ραμ­βους για την «ιστο­ρι­κή επί­σκε­ψη» του Ερ­ντο­γάν- αξί­ζει να θυ­μη­θού­με αυτό που ανέ­φε­ρε τον Αύ­γου­στο του 1952, σε γράμ­μα του προς τον ελ­λη­νι­κό λαό, ο σπου­δαί­ος τούρ­κος κομ­μου­νι­στής ποι­η­τής Ναζίμ Χικ­μέτ, που ανα­φέ­ρο­νταν σε «δύο Τουρ­κί­ες και δύο Ελ­λά­δες». 
Την αλη­θι­νή και την ψεύ­τι­κη. 
Την ανε­ξάρ­τη­τη και τη δου­λι­κή.

Όπως τότε υπήρ­χε η Τουρ­κία του Με­ντε­ρές και η Τουρ­κία των τούρ­κων αγω­νι­στών, έτσι και σή­με­ρα υπάρ­χει η Τουρ­κία του Ερ­ντο­γάν και η Τουρ­κία του ερ­γα­ζό­με­νου λαού της που αντι­με­τω­πί­ζει διώ­ξεις, κα­τα­πί­ε­ση, κα­πι­τα­λι­στι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα. 
Όπως τότε υπήρ­χε η Ελ­λά­δα του Πλα­στή­ρα και η Ελ­λά­δα του Μπε­λο­γιάν­νη, έτσι και σή­με­ρα υπάρ­χει η Ελ­λά­δα του Τσί­πρα, του Μη­τσο­τά­κη, των αστι­κών επι­τε­λεί­ων, αλλά και η Ελ­λά­δα του ερ­γα­τι­κού-λαϊ­κού κι­νή­μα­τος που αντι­στέ­κε­ται στον οδο­στρω­τή­ρα της στρα­τη­γι­κής του κε­φα­λαί­ου.

Υπάρ­χει η Τουρ­κία μιας χού­φτας μο­νο­πω­λί­ων- σύγ­χρο­νων «σουλ­τά­νων»- που λη­μαί­νο­νται τον πλού­το που πα­ρά­γει ο λαός της γει­το­νι­κής χώρας και η Τουρ­κία των ερ­γα­τι­κών φτω­χο­γει­το­νιών της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης, των ερ­γα­τι­κών συν­δι­κά­των, των τούρ­κων κομ­μου­νι­στών που πα­λεύ­ουν μέσα σε αντί­ξο­ες συν­θή­κες. 
Όπως αντί­στοι­χα, υπάρ­χει η Ελ­λά­δα των με­γα­λο­βιο­μη­χά­νων και των εφο­πλι­στών και η Ελ­λά­δα των ερ­γα­τών, των απο­λυ­μέ­νων, των απερ­γών.

Το πραγ­μα­τι­κό νόημα της ελ­λη­νο­τουρ­κι­κής φι­λί­ας δεν θα το δώ­σουν ποτέ, κα­νέ­νας Τσί­πρας και κα­νέ­νας Ερ­ντο­γάν. 
Αυτό το νόημα, το εξέ­φρα­σε με μο­να­δι­κό τρόπο ο σπου­δαί­ος Χικ­μέτ, όταν έγρα­φε: 
«Οι λαοί της Τουρ­κί­ας και της Ελ­λά­δας, δί­νουν πέρα για πέρα δια­φο­ρε­τι­κό νόημα στην ελ­λη­νο-τουρ­κι­κή φιλία. 
Γι’ αυ­τούς η φιλία ση­μαί­νει κοινό αγώνα για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της πα­τρί­δας τους.
 Για την εθνι­κή ανε­ξαρ­τη­σία, για την ευ­τυ­χία, για να μπο­ρούν να γεύ­ο­νται πλάι πλάι στο αδελ­φι­κό τρα­πέ­ζι της φι­λί­ας το ψωμί και τις ελιές του τόπου τους».


Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

Για να Μην Ξεχνάμε:


''Δεν υπήρξε ούτε μια στιγμή αυταπάτη στο ΚΚΕ ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτό το πρόγραμμα, με αυτό το σχέδιο, με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτή τη δομή, να κάνει το παραμικρό από αυτά που έλεγε προεκλογικά για να μπορεί να κερδίζει ψήφους απέναντι στη ΝΔ και στο ΠΑΣΟΚ.
Αυτό το λέγαμε και επιβεβαιωθήκαμε ακριβώς γιατί μελετάμε τις θέσεις των κομμάτων. 
Αν δείτε τις βασικές θέσεις της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του νεου φορέα της κεντροαριστεράς και ορισμένων άλλων μικρότερων κομμάτων, θα δείτε ότι στα βασικά στρατηγικά ζητήματα δεν διαφέρουν''...


(αυτό το λέγαμε και επιβεβαιωθήκαμε ακριβώς γιατί μελετάμε τις θέσεις των κομμάτων ==> ...και αυτή ακριβώς είναι και μία σημαντική διαφορά με την υπόλοιπη αριστερά, που με τον ένα ή τον άλλον τρόπο προσέτρεξαν να ''αγκαλιάσουν'' και να αβαντάρουν το ''εγχείρημα σύριζα''...)
Αχ! τι θυμήθηκα τώρα... Κι αυτή η φώτο:Απ' τα σχόλια:
Ελενη Μαρκακη ...όσον αφοπά τη ΛΑΕ, αυτοί έχουν τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ πριν γίνει κυβέρνηση ή της 1ης 6μήνης διακυβέρνησης. Εμείς και τότε τους είχαμε καταγγείλει...
Εμείς ξέρουμε πολύ καλά να διαβάζουμε και τα προγράμματα και τους ανθρώπους που απαρτίζουν αυτά τα κομματα.
Ομως μην μπερδευουμε τα πράγματα... 
Με τον απλό κόσμο που τους ακολουθεί έχουμε ανοικτή επικοινωνία και λέμε ότι πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί μέσα στα σωματεία, παντού όπου μπορούμε να συναντηθούμε και να ενωθούμε σε μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία γιατί είναι εργάτες, είναι αγρότες, ειναι επαγγελματίες, είναι επιστήμονες, είναι άνθρωποι δηλαδή που έχουν αντικειμενικά συμφέρον με την εναλλακτική πρόταση του ΚΚΕ, άσχετα από τις επιμέρους διαφωνίες. Με αυτούς βεβαίως και μπορούμε να συναντηθούμε...

Γιώργος Αλεξάτος Πάντως, στη φωτογραφία πέσατε έξω και φυσικά και στα όσα γράφονται πάνω σ' αυτήν. Είναι από τη συνάντηση που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά την οποία η ΑΝΤΑΡΣΥΑ απέρριψε τη συνεργασία μαζί του. Τον Μάιο 2012 μεταξύ των εκλογών Μαΐου και Ιουνίου.

Διαχείριση
Ελενη Μαρκακη Δεν διαφωνω οτι ειναι απο εκεινη τη συναντηση, που ο συριζα σαν 2ο κομμα ειχε την εντολη σχηματισμου κυβερνησης... 
Οσο για τη συνεργασια σε επιπεδο κυβερνητικο πως θα μπορουσε να επιτευχθει αφου τοτε η ανταρσυα δεν ειχε καν ξεπερασει το οριο του 3% για να εχει εκλεξει αντιπροσωπους στη βουλη...
Παντως η συνεργασια υπηρξε, και μαλιστα πολυ στενη, και μετα τον Ιουνη του 2012, -που ειχε αρχισει πλεον ξεκαθαρα να αποκαλυπτεται ο συριζα και για τους πλεον αδαεις...
Ας μη ξεχναμε τη συμπορευση στο κινημα και τους μαζικους φορεις. Οπως και στα συνδικατα που σε παμπολλες περιπτωσεις κατεβαιναν σε κοινο ψηφοδελτιο... https://www.youtube.com/watch?v=B884jNAGweEΑντιπροσωπεία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ,…
YOUTUBE.COM

Διαχείριση
Γιώργος Αλεξάτος Καμιά σχέση με στήριξη για σχηματισμό κυβέρνησης αφού η ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν ήταν στη Βουλή. Πρόταση συνεργασίας εκλογικής έγινε που απορρίφτηκε. Από κει και πέρα οι εκτιμήσεις καθενός για το τι έγινε και τι όχι σεβαστές. Εγώ αναφέρομαι σε συγκεκριμένο γεγονός που δεν ήταν και τόσο ... ωραία ατμόσφαιρα. Από εμμονή στην ιστορική ακρίβεια.

Διαχείριση
Γιώργος Αλεξάτος Και χωρίς καμιά διάθεση να υποστηρίξω ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε την ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Διαχείριση
Ελενη Μαρκακη Σαφως και δεν ειχε τη εννοια της στηριξης για σχηματισμο κυβερνησης αυτη η επισκεψη της ανταρσυα. Πως θα μπορουσε να γινει αυτο αλλωστε αφου κατα της εκλογες του Μαη η ανταρσυα δεν ειχε βγαλει βουλευτες... Ομως και μονο αυτη η ανταποκριση στο καλεσμα του συριζα με το σημειολογικο της νοημα τη δεδομενη στιγμη -αφου μαλιστα η ανταρσυα δεν μπορουσε να συμμετεχει σε σχηματισμο κυβερνητικου συνασπισμου- δεν αποτελεσε αριστερο ''αλλοθι'' για το συριζα; 
Και δεν ακουσα πουθενα το Χαγιο, κατα την εξοδο απο την ''ιστορικη'' αυτη συναντηση, να λεει οτι ο λογος που εγινε η επισκεψη ηταν η πρόταση συνεργασίας εκλογικής στις ερχομενες εκλογες του Ιουνη που απορρίφτηκε απο την ανταρσυα...
 Ισα-ισα τον ακουσα να μιλαει για πρωτη μεγαλη νικη του λαου που έδωσε ηχηρο ραπισμα στο μαυρο μετωπο... Και μπορει να μην υπηρξε κοινη εκλογικη καθοδος στις εκλογες του Ιουνη, ομως συνεχισε και συνεβαλε στη καλλιεργεια αυταπατων για το ρολο του συριζα και μετεπειτα...

Παρουσίαση: Viva La Revolucion

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

το Ψηφοδέλτιο της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Ε.Β.Ε για το Επιμελητήριο Ζακύνθου


Α. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΚΤΥΠΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΟΛΠΟΝΔΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΠΡΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΟΥΛΗΣ ΜΠΕΡΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Β. ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΑΦΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΛΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΛΠΟΝΔΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΠΛΑΤΥΠΟΔΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΙΩΤΗ
ΣΤΑΜΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

Γ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΜΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Δ. ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΚΕΡΜΠΕΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΚΟΥΣΚΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΠΝΙΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗ ΡΟΥΣΣΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΟΜΟΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΡΕΝΕΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΥ

*****************
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Ε.Β.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες

Ο συνδυασμός μας αποτελεί συσπείρωση μελών του Επιμελητηρίου Ζακύνθου με στόχο το ξεπέρασμα των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του τόπου μας, από τις πολιτικές που ευνοούν την κυριαρχία των μονοπωλίων. Για εμάς το επιμελητήριο αποτελεί
 • Ουσιαστικό συμπαραστάτη της πλειοψηφίας των μελών του, που δοκιμάζονται άγρια από τα αποτελέσματα της κρίσης του καπιταλισμού.
 • Συμπαραστάτη της πλειοψηφίας που ασφυκτιά για να πληρώσει άδικους φόρους, χρέη στο δημόσιο ταμείο, στις τράπεζες, στους προμηθευτές ζώντας καθημερινά υπό την απειλή κατασχέσεων και πλειστηριασμών.
 • Συμπαραστάτη της πλειοψηφίας που γνωρίζει ότι οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν από όλες τις κυβερνήσεις, ιδιαίτερα στα χρόνια της κρίσης για ανάκαμψη και κερδοφορία δεν βοηθούν τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες αλλά το μεγάλο κεφάλαιο.
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες

Αυτά τα χρόνια ακούσαμε πολλά από πολλούς. Ακούσαμε κυβερνήσεις να υμνούν τον “υγιή ανταγωνισμό’’ στα πλαίσια του διεθνούς καταμερισμού και να καλούν σε υπομονή μέχρι να έρθει η ανάπτυξη. 
Ακούμε την τωρινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που θα έσκιζε τα μνημόνια , να πανηγυρίζει για την επιστροφή στην κανονικότητα και δίκαιη ανάπτυξη. Εν τω μεταξύ έφερε ένα τρίτο μνημόνιο που δεσμεύει την χώρα για πολλά χρόνια σε καθεστώς εξαθλίωσης Τα αποτελέσματα γνωστά. 
Έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση για χρόνια ολόκληρα θα είμαστε δέσμιοι χρεών, πλειστηριασμών και κατασχέσεων. 
Στις σημερινές συνθήκες οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θεωρούνται διαρθρωτικό πρόβλημα και αποτελούν εμπόδιο στις πολιτικές της ανταγωνιστικότητας που έχουν υιοθετηθεί.

Απέναντι σ’αυτά η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Ε.Β.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ θεωρεί ότι μοναδικοί δρόμοι αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης είναι:
 • η συμπόρευση όλων εκείνων των δυνάμεων που πλήττονται από αυτές τις πολιτικές σε ένα μέτωπο που θα τις αντιμετωπίσει και θα τις ανατρέψει.
 • η δημιουργία ενός κοινωνικού κινήματος που μέσα από την οργάνωση της εργασίας του μικρομεσαίου και της συλλογικής έκφρασης θα δώσει
 1. βελτιωμένη αξία στη μικρομεσαία παραγωγή και
 2. ισχυρότερο λόγο στο μικρό επιχειρηματία στους χώρους λήψης αποφάσεων και οικονομικού καταμερισμού.

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες

Τα επιμελητήρια είναι ΝΠΔΔ. Από τον ιδρυτικό τους νόμο αποτελούν συμβούλους της εκάστοτε κυβέρνησης σε θέματα ανάπτυξης. Αυτό κατά καιρούς τα έχει ταυτίσει με αμφισβητούμενες κυβερνητικές επιλογές και τα έχει οδηγήσει σε ρόλους εξυπηρέτησης πολιτικών, που στην πλειονότητά τους ήταν αντίθετες με τα συμφέροντα των αυτοαπασχολούμενων, μικρών και μεσαίων μελών τους. 

Ο συνδυασμός μας συμμετέχει στις εκλογές του επιμελητηρίου στοχεύοντας:
 1. Στην προώθηση πολιτικών ανάπτυξης που ωφελούν τον αυτοαπασχολούμενο και τη μικρομεσαία επιχείρηση.
 2. Στην αποκάλυψη σχεδιασμών και μέτρων που προωθούνται σε βάρος των αυτοαπασχολούμενων και μικρομεσαίων.
 3. Στην εισήγηση σειράς προτάσεων που θα βοηθήσουν τα μέλη μας να αντισταθούν απέναντι στην αντίληψη που τα θεωρεί διαρθρωτικό πρόβλημα στο νέο επιχειρηματικό τοπίο και θέλει να τα εξαφανίσει.
 4. Στην αξιοποίηση της καινοτομίας , της νέας διαδικτυακής πραγματικότητας , της βελτίωσης της πραγματικότητας με κάθε σύγχρονο μέσο, ώστε τα αδύναμα μέλη του επιμελητηρίου να βοηθηθούν για να λειτουργούν στο διεθνές περιβάλλον.
 5. Στην ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας και συλλογικών μορφών επιχειρηματικής λειτουργίας των μικρομεσαίων για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα από τον ανταγωνισμό των μεγάλων ομίλων.
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες

Πέρα από την αντίληψη για συμβουλές ανάπτυξης προς τους αρμόδιους φορείς που διέπουν την πλειοψηφία των επιμελητηριακών παραγόντων, ο συνδυασμός μας θεωρεί ότι και στα επιμελητήρια πρέπει να μπει ένα διεκδικητικό πλαίσιο για να σταματήσει η φορολογική αφαίμαξη και να καταργηθούν οι άδικοι φορολογικοί νόμοι που πλήττουν τα αδύναμα μέλη μας.

Διεκδικούμε:
 • αφορολόγητο σε αυτοαπασχολουμένους, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 20.000€ και επιπλέον 5.000€ για κάθε παιδί.
 • Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος μέχρι 20.000€
 • Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και όλων των φόρων στην πρώτη κατοικία
 • Μείωση κατά 50% των δημοτικών φόρων και τελών για κέρδη μέχρι 20.000€

Ζητάμε:
 • Ως μοναδική πηγή προσδιορισμού του εισοδήματος τα λογιστικά βιβλία
 • Κατάργηση κάθε αντικειμενικού ή αναδρομικού συστήματος φορολόγησης
 • Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων των προηγούμενων χρόνων και αναπλήρωση των απωλειών

Αγωνιζόμαστε:
 • Για δημόσια και δωρεάν ΥΓΕΙΑ- ΠΡΟΝΟΙΑ, αξιοπρεπείς συντάξεις για όλους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις
 • Για την κατάργηση κατάσχεσης πρώτης κατοικίας
 • Για το πάγωμα των χρεών προς τον ΟΑΕΕ, το δημόσιο, τις τράπεζες και τους ιδιώτες, χωρίς προσαυξήσεις και πρόσθετα τέλη
 • Για τη μακροχρόνια ρύθμιση με δόσεις που να μην ξεπερνούν συνολικά το 10% του διαθέσιμου εισοδήματος
 • Για την κεφαλαιοποίηση των χρεών στις τράπεζες με διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων για κάθε μέλος μας με χαμηλό κύκλο εργασιών
 • Για την κατάργηση της ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και την κατάργηση του ΚΕΑΟ για τα χρέη στην ατομική τους ασφάλιση.
 • Τη διαγραφή του 30% για τους εν ενεργεία και του 50% για όσους έχουν κλείσει.
 • Επίδομα ανεργίας 600 ευρώ και πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χωρίς εξαιρέσεις.


Για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων ζητάμε:
 • Κατάργηση των νόμων που δήθεν απελευθερώνουν τα επαγγέλματα και ευνοούν τη δημιουργία μεγάλων ομίλων που τα μονοπωλούν
 • Κατοχύρωση των επαγγελμάτων με άδειες που προϋποθέτουν πτυχία δημόσιας, τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων.
 • Κατάργηση νόμων και διατάξεων , που απελευθερώνουν τα ωράρια και καταργούν την κυριακάτικη αργία.

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες

Όλοι όσοι συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια μοιραζόμαστε ίδιες αγωνίες, οράματα και πίστη στις δυνατότητες των δημιουργικών δυνάμεων του τόπου. 
Μας ενώνουν κοινές αγωνίες και προβληματισμοί για το αύριο της δουλειάς μας. 
Βιώνουμε μια κοινή καθημερινότητα και προσπαθούμε να βαδίσουμε από κοινού , σ’αυτή την καθοριστική στιγμή, χωρίς αυταπάτες. 
Σ’αυτήν την πορεία δεν περισσεύει κανείς. Γι’ αυτό απευθύνουμε χωρίς αποκλεισμούς ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους επαγγελματίες, εμπόρους και βιοτέχνες του τόπου μας, ανεξάρτητα τοποθέτησης και με μοναδικό γνώμονα να εργαστούμε μαζί για το μέλλον μας.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ:


Επικεφαλής : ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Α. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΚΤΥΠΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΟΛΠΟΝΔΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΠΡΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΟΥΛΗΣ ΜΠΕΡΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Β. ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΑΦΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΛΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΛΠΟΝΔΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΠΛΑΤΥΠΟΔΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΙΩΤΗ
ΣΤΑΜΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

Γ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΜΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Δ. ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΚΕΡΜΠΕΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΚΟΥΣΚΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΠΝΙΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗ ΡΟΥΣΣΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΟΜΟΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΡΕΝΕΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΥ